Snerydning og glatførebekæmpelse på fortove, veje og vendepladser

Det er sæson for glatte fortove, veje og vendepladser. Grundejerforeningen vil derfor henlede opmærksomheden på foreningens snerydningspolitik som blev vedtaget efter de hårde vintre i 2009 / 2010. Du finder indholdet på vores hjemmeside – via dette link

snerydningsberedskab

 

Erstatningsansvar ved faldskade

Vi har i bestyrelsen fået nogle forespørgsler om hvordan vi grundejere er lovmæssigt ansvarlige for evt. faldskader som følge af glatføre.

Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at den snerydningsordning grundejerforeningen står for, ikkefritager den enkelte grundejer for det ansvar der fremgår af den kommunale bekendtgørelse – som kan ses via dette link:

 

https://www.politi.dk/Oestjylland/da/loveogrettigheder/Lokalevedtaegter/snerydning/bekendtgoerelse_om_
snerydning_glatfoerebekaempelse_og_renholdelse_af_gader_veje_og_
pladser_i_aarhus_.htm

 

Ny asfalt bliver mere glat

Bestyrelsen har også fået forespørgsler om hvorfor den ny asfalt, som blev lagt på en del veje på Rosendalvej og Rugbjergvej bliver mere glat end før asfalteringen – især ”den sorte is” er farlig for gående og cyklende.

Vi har kontaktet vores asfalt entreprenør, som bekræfter, at vi ud fra en økonomisk og holdbarhedsmæssig vurdering har fået den rigtige type asfalt.

Fænomenet med at en meget tæt overflade bliver mere glat end en ru overflade er velkendt - både ved frost og ved vådt føre - samme fænomen gælder også for de nye fliser vi fik lagt som erstatning for de knækkede. Vi kan ikke lave om på fysikkens love. Med årene vil overfladen blive slidt og fænomenet med ekstra glatte veje vil aftage.

Forholdet understreger vigtigheden af, at vi alle lever op til lovens krav – også i forhold til glatførebekæmpelse på veje og vendepladser. Hvordan den enkelte vej arrangerer sig må være op til vejens grundejere at blive enige om - fra foreningens side vil vi foreslå at videreføre de gode erfaringer med vejformandsmodellen, hvor en valgt vejformand tager initiativ til at sikre fornuftige aftaler om glatførebekæmpelse