Vedtægter for Stavtrup Grundejerforening

1. Foreningens navn er Stavtrup Grundejerforening.


2. Stavtrup Grundejerforening er en frivillig grundejerforening, der har til formål at varetage grundejernes fælles interesser som grundejere. Foreningen kan for enkeltmedlemmer formidle kontakt til relevante myndigheder i grundejerspørgsmål.


3. Som medlem i Stavtrup Grundejerforening kan optages enhver ejer af en parcelhusgrund i Stavtrup området. Efter bestyrelsens indstilling kan andre grundejere i Stavtrupområdet optages som medlem efter generalforsamlingens godkendelse. Mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal godkende optagelsen.

4. Udmeldelse af Stavtrup Grundejerforening skal ske skriftligt til et årsskifte.

5. Et medlem kan udelukkes af foreningen. Udelukkelse skal besluttes på en generalforsamling, mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal stemme for udelukkelsen.

6. Medlemskontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling for indeværende år, på basis af et af bestyrelsen opstillet budget.

7. Kontingentrestance medfører sletning som medlem. Et medlem slettes på grund af kontingentrestance kan ikke genoptages i foreningen igen, før restancen er betalt.

8. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hver år i februar måned. Medlemmerne indkaldes skriftlig med mindst 14 dages varsel.

9. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, hvis ikke andet er angivet. Der kan afgives èn stemme pr. medlemskab. Stemmeafgivelse kan ikke ske ved fuldmagt.

10. Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandes beretning
4. Det reviderede regnskab ved kassereren
5. Budget og kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 3 vælges på lige årstal og 2 vælges på ulige årstal
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

11. Det reviderede regnskab sendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.


12. Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.


13. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning i bestyrelsen eller når tyve medlemmer skriftligt fremsætter krav herom.


14. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen. Der vælges således 3 på lige årstal og 2 på ulige årstal.


Hvert år vælges 2 suppleanter for 1 år. Genvalg kan finde sted. Til at revidere foreningens regnskab vælges 2 revisorer for 2 år af gangen, således at der er en på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.


15. Bestyrelsen vælger ved simpelt flertal en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.


16. Foreningen tegnes udadtil af formand og kasserer, hvad angår væsentlige dispositioner på foreningens vegne.


17. Formanden, ved dennes forfald, næstformanden, leder bestyrelsesmøderne. Ved stemmelighed udgør formandens/eller den fungerende formands stemme udslaget. Formanden sammenkalder bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig på indkaldte møder, når mindst 3 medlemmer er mødt.


18. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvori der er mindst 1 bestyrelsesmedlem. Formanden for udvalget skal være et bestyrelsesmedlem.


19. Bestyrelsen er berettiget til at indkalde medlemmer udenfor bestyrelsen til bestyrelsesmøder, når den finder det ønskeligt.


20. Sekretæren refererer bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.


21. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren, efter et nedskrevet princip, som godkendes af bestyrelsen og revisorerne. Regnskabet skal været afsluttet 10. januar og tilstedes revisorerne til revision, der skal være afsluttet 1. februar.


22. Ændring af vedtægter kræver tilslutning af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.


23. Ophævelse af foreningen kan besluttes på en generalforsamling. Ønske om ophævelse af foreningen skal tydeligt fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. For at blive vedtaget, skal halvdelen af medlemmerne være til stede, og mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for ophævelsen. Såfremt halvdelen af medlemmerne ikke er mødt, indkaldes med 8 dages varsel til en ny generalforsamling, og der kan ophævelsen vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. Samme fremgangsmåde anvendes på de nævnte generalforsamlinger med hensyn til anvendelsen af foreningens midler, efter at alle fordringer på foreningen er dækket.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 24. juni 1963
Ændret på generalforsamlingen d. 29. marts 1977
Ændret på generalforsamlingen d. 9. marts 1995
Ændret på generalforsamlingen d. 26. februar 2013
Ændret på generalforsamlingen d. 9. marts 2015

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.